Dokumenty

Statut Technikum w Zespole Szkół Ekonomicznych w Radomiu
Statut Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół Ekonomicznych w Radomiu
Szkolny Wykaz Podręczników w Roku Szkolnym 2022/2023
Program wychowawczo -profilaktyczny
 

Plan pracy szkoły w roku szkolnym 2022/2023: plan pracy szkoły  


Deklaracja dostępności
Strona internetowa Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomiu Zespół Szkół Ekonomicznych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomiu.
Data publikacji strony internetowej: 2009-01-14
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-05

Status pod względem zgodności z ustawą Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Treści niedostępne Dokumenty do pobrania Wyłączenia Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych. Niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych. Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi. Część plików nie jest dostępna cyfrowo. Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-10 Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-10 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. Informacje zwrotne i dane kontaktowe Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Rafał Walczak. E-mail: zseradom@wp.pl Telefon: 483699326 Każdy ma prawo: zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie. Żądanie musi zawierać: dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Skargi i odwołania Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomiu Adres: ul. Wernera 22
26-600 Radom E-mail: zseradom@wp.pl Telefon: 483699326 Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich. Dostępność architektoniczna Do budynku prowadzi wejście od ul. Wernera. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków znajdujący się przy schodach. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma windy. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem aystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.